OPEN LETTER TO THE EASTERN CAPE DEPARTMENT OF EDUCATION

This letter appeared as a sponsored advertorial in the The Herald and Daily Dispatch newspapers in the Eastern Cape on Friday 17 February.

A slightly different version of this letter was sent to the offices of Minister A. Motshekga, Premier N. Kiviet, MEC M. Makhuphula and Superintendent-General Adv. M. Mannya during the four week go-slow of January 2012.

DATE: FEBRUARY 2012

FROM: ABAHLALI ABAKHATHAZEKILEYO

Esi sisicelo sasesidlangalaleni kubaphathi bezemfundo eMpuma Koloni, umbutho wootitshala – iSADTU – kunye nootitshala; sokuba bancede bayeke ukuphazamisa izifundo zabantwana abamnyama ezikolweni.

Asinokwazi ukuthula sibukele lenyubakaxaka yezemfundo echaphazela, kak’bi, imfundo yabantwana bethu.

Ikamva lomntwana omnyama niyalibulala botitshala. Sithumela abantwana bethu kwezizikolo zenu ngethemba lokuba niyakubakhathalela nibakokose ngemfundo. Kodwa hayi, ikamva lomntwana omnyama limfiliba ezandleni zenu.

Yenzeka njani na lonto? Abantwana benze ntoni bona sebevinjwa imfundo? Benze ntoni?

Kusenjalo, ziiveki zintlanu izikolo zivuliwe kulonyaka ka- 2012 kodwa abantwana sebezibona besengxakini yokukhutshwa ezikolweni ngenxa yengxabano phakathi kwentloko yesebe lwezemfundo eMpuma Koloni, u- Advocate Modidima Mannya, nombutho wootitshala i-South African Democratic Teachers Union (SADTU).

Ngokubona kwethu ibinosombhululwa ngengxoxo lengxaki, ingade ichaphazele abafundi ngesisigqibo sokuba ootitshala bangafundisi okanye baye ngokucotha emisebenzini.

Abazali, abagcini-bantwana nakunye nabahlali baseMpuma Koloni baphatheke kabuhlungu sesisiganeko kwaye abazi nokuba bangenza ntoni ngalomba ukuze bayisombhulule lengxaki. Kwiidolophu neelali zethu eMpuma Koloni abantwana bakhutshwa phambi kwexesha ezikolweni; ngentsimbi yethoba ukuya kweyeshumi elinambini ngentseni. Kwaye oko kuxhomekeke kwiinqununu nakubafundisi-ntsapho, nabathe bahamba ngokunentsa kwimisebenzi yabo.

Kuyacaca ukuba abantwana basezikolweni ezisezilokishini nasezilalini babuthwele ubunzima, kwaye lemeko ayinamtu unokuyikhusela.

Eyona nto ingumqobo kubahlali balapha eMpuma Koloni yeyokuba abazi nokuba kutheni sekunje. Abafundi babuyele ngoku ezikolweni, kodwa kungekudala ootitshala bazakufamana esinye isizathu sokuqhanqalaza, bashiye abantwana ezikolweni kwakhona.

Indima yabazali abamnyama seyafana neyeenkuku ezasikwa imilomo, ngenxa yokuhlaliswa ebumnyameni ngemiba yootitshala nezemfundo.

Iingxoxo-mpikiswano ezivakala koonomathotholo, oomabonakude nakumaphephandaba phakathi kwentloko yesebe lwezemfundo, uMannya, nakunye nesithethi se- SADTU, uMnkenceleli Ndongeni, azibonakalisi kukhanya kwesisimo semfundo yaseMpuma Koloni.

Ndlela le zihamba ngayo ezizinto,  singabemi balapha eMzantsi Afrika sihlazekile, kwaye ayibukeki into yokubukela iinkokheli zethu zemfundo zixabana koonomathotholo, koomabonakude nasemaphepheni zibonakalisa ukungavisisani. Lihlazo eli!

Kuyanyanzeleka abazali nabahlali baseMpuma Koloni baphakame bakhe bayokuhlala phantsi nabatitshala babantwana babo; banyanzelise imfundiso yabantwana babo okanye bakhangele amanye amacebo emfundo ayakuthi ancede abantwana babo.

Abazali abamnyama kuyanyanzeleka bathath’inxaxheba ephangalaleyo kwizikolo zabantwana babo – babe nendima abayidlalayo ebuRhulumenteni bezikolo zabantwana babo.

Asinokwazi ukunyamezela lendlela yokuziphatha yootitshala, imibutho yabo kunye nesebe lwezemfundo.

Ukuba abakwazi ukuyisombhulula lengxaki kuyakufuneka sihlabe imibuzo yokuba: lemfundo siyinikwa nguRhulumente ingaba inexabiso na? Okanye abantu balapha abamnyama kufuneka bazenzele imfundo ephucukileyo, ngokwabo?

Siyabacela bonke abantu abayinxalenye nesisimo ukuba bazityande izazela – bakhulule abantwana kulemeko, bakwazi ukubuyela kwizifundo zabo. Makucingwe ngekamva loMzantsi Afrika.

Na xa sibheka phambili sakucela ukuba ootitshala xa benengxaki nesebe lwezemfundo bazame ngandlela zonke ukuba ingachaphazeli ikamva lomntwana omnyama. Ukubulala imfundo yomntwana kukubulala ikamva lethu sisonke bantu bantsundu!

Imibuzo ingabhekiswa kuXolile Madinda ku 082 591 5612 okanye umyalezo wesibhalao ungabhekiswa ku imfundo.easterncape@gmail.com

ESISIBHALO SIXHASWA NGABALANDELAYO: (Kwaye nabani na ofuna ukuxhasa esisibhalo wamkelekile ukusisasaza ‘de sifikelele kuninzi eMpuma Koloni)

1.  Reverend Mpumelelo Qwabaza –  CEO Eastern Cape Provincial Council of

Churches

2.  Nomalanga Mkhize, Save Our Schools and Community

3.  Reverend Theo Williams

4.  Reverend Lundi Joko

5.  Simphiwe Dana

6.  Unathi Kondile

7.  Derek Luyt

8.  Zukiswa Kota

9.  Farouk Abrahams

10. Xolile Madinda

11. Mpumi Bikitsha

12. Kwezi Xinwa

13. Aviwe Monti

14. Thabisa Ngada

15. Maggie Vester

16. Yolandi Garden

17. Thembelani Shoco

18. Reggie Manyakara

19. Thabisa Xhalisa

20. Songezo Zibi

21. Kate Tissington

22. Mandilakhe Dikana

23. Dumisani Mtwa

24. Sinesipho Mbusi

25. Mzuvukile Sotshanga

26. … (nabo bonke abanye abahlali abakhathazekileyo)

Advertisements

One thought on “OPEN LETTER TO THE EASTERN CAPE DEPARTMENT OF EDUCATION

  1. AYOBA … A Luta Continua!
    It’s not over until it’s over …

    Congratulations to all of you who made this become a reality … hard work, dedication and determination…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s