Ubuhlanga beeDyunivesithi


Ndikhe ndathi tshe isibhalwana esimalunga neengxoxo ze –“Admissions Policy” yalapha kwiDyunivesithi yaseKapa. Umongo wesisibhalo ibikukumema abafundi, abaqeshwa kunye nabakwisidlangalala ukuba bathathe inxaxheba ekutshintsheni indlela le Dyunivesithi ingenisa ngayo abafundi abasuka kumasapho awawephantsi kwengcinezelo yocalu-calulo.

Sithetha nje umntwana omnyama uyakwazi ukungena eUCT ngamanqaku asezantsi kunawomntwana omhlophe, okanye owangaphesheya kolwandle. Lento ke ikwasiso nesilungiselelo sabo bathe bangcamla imfundo yezinga eliphantsi kwizikolo zaselokishini nasezilalini, kodwa benempawo zobukrelekrele. Kunjalo nje, mna andiboni ngxaki kolundlela-ngeniso.
Ngoba akukho bulingani-manani bobuhlanga kuleDyunivesithi. Uninzi labantwana abanyama, baseMzants’ Afrika, abakwazi ukungena ngenxa yokufumana imfundo engacacanga kwizikolo ezazidalelwe ukuba zenze njalo – zinike umntwana omnyama imfundo engacacanga. ‘de kulungiswe ezozikolo kwaye nemfundiso yazo ibekumgangatho olingana noweeModel C andiboni ukuba singazitshintsha njani iindlela zongeniso kuleDyunivesithi. Singxamele phi mhlawumbi? Ubulingani singekabufumani?

Bambi bathile bathi, “kodwa bakhona abantwana abamnyama abafunda kwezizikolo zamabhulu okanye izikolo zobuModel C. Bona bangabalingani nje!” Kulapho ke mna ndinokuthi endaweni yokujonga uhlanga lomfundi ofuna indawo kwiDyunivesithi, kunganjani ke ukuba singakhe sisebenzise iingingqi namahlelo ezizikolo abaphuma kuzo ababafundi? Endaweni yokuthi “umnyama, uzakungena lula!” kutheni singaqwalaseli mhlawumbi ukuba “usuka eTranskei okanye kwiilali zakwaZulu Natala okanye ebugxwayibeni baseLimpopo njalo-njalo – ngoko wena ungakwazi ukungena ngamanqaku asezantsi kunawabanye!”?

Ay’pheli apho ke – ngoba asakungena loomfundi umnyama, unamanqaku aphantsi, ingaba yona iDyunivesithi le imenzela malungiselelo mani ukuze akwazi ukufikelela kwizinga labo bebefunda kwizikolo eziphucukileyo? Yheke! Ayibenzeli nto! Tu! Suke kuthethwe ngeenqubo zeeExtended Degrees nton’ nton, apho umfundi ezibona ethatha iminyaka emibini ukwenza isifundo ekumel’ba sithatha unyaka omnye qha. Osogqiba kothukwe xa engaphumeleli. 

Ingaba iDyunivesithi ithatha manyathelo athini okuqinisekisa ukuba lomfundi, umnyama, uziva emnkelekile? Ngoba maxesha-maninzi ingxaki ayizozifundo ezohlula umfundi waselokishini okanye ezilalini xa eseDyunivesithi. Ixesha elininzi into eyohlula umfundi omnyama yingxaki yobuntu beeDyunivesithi – ubuntu beDyunivesithi bumhlophe kuqala, abukhathali, umntu uzimela ngenkqayana yakhe elangeni, njalo-njalo – andithi ke umntwana omyama ufuna ukukokoswa, abanjwe isandla kodwa ndizama ukuthi olutshintsho lwendlela yokuphila nokuthethathethisana nabantu abadala ngongathi ngabalingani nokunqaba kwezinto ezifana nembheko nezimilo zakha ekubeni umntwana omnyama azive elilolo okanye indwendwe elingamnkelekanga. Nditsho neelwimi zokufundisa – isiNgesi esi sikhe sithande ukuba yenye nje ingxaki kubo ngoba kaloku wofika iiDyunivesithi ziqesha abantu baphesheya kwamalwandle abakhumsha ngeendlela ezingaqhelekanga. Ufikise ukubana umfundi omnyama uyayazi lento kuthethwa ngayo kodwa akazithembanga ngokwaneleyo ukuba abuze imibuzo okanye asabelisise xa ebhidwa sesisiNgesi. Ingaba na iDyunivesithi le yenza malungiselelo mani ukuba ilungise ezizinto?

Phamb’ kokuba sithethe ngokutshintsha ii-“Admissions Policy” zeDyunivesithi yaseKapa, kunganjani ukuba siqale sithethe ngalemiba ndiyiphawule apha?

Kwaye kwalento yokugibisela ezingxoxo zimalunga nongeniso kwabafundi kwiDyunivesithi, esidlangalaleni ndiyibona iyingxaki.

Ngubani isidlangalala?

Kwaye ngoobani abazakukwazi ukuthatha inxaxheba kwezingxoxo, kwesisidlangalala? Ngababantu bafikelela kumacing’omoya (i-internet) nabantu abafunda amaphepha-ndaba – uninzi lawo lomaphepha abhalelwa abantu abamhlophe ngesiNgesi sabo. Lilonke ke xa sithetha ngesidlangalala kulomba wongeniso kwiDyunivesithi, sithetha ngesidlangalala esimhlophe. Uninzi lwezimvo kulomba wongeniso zizakusuka kubantu abamhlophe, kubantu abahleli bengayixhasi yonke lento yokulungisa izivubeko zamandulo. Abantu abakhala ngoo-“get over the past already!” qho xa kuthethwa ngemiba edibene nobuhlanga.

Ingaba ke iUCT iwusa esidlangalaleni lomba ngeenjongo zokuba esisidlangalala (ebesenditshilo ukuba luninzi lumhlophe) luzakuyiguqula yonke lento? Kubuyelwe kundlela-ndala olungiselela abo bafunde kwizikolo eziphucukileyo kuphela? Yingxaki leyo. Kwaye iyakhathaza into yokuba le-“Admissions Policy” ingasiwa nakwiilali, emaholweni asekuhlaleni nasezilokishini – izakuphelela kwii”Online submissions” nakwabo bathe bathenga lamaphepha-ndaba athetha nohlanga olunye kuphela.

Ingaba iUCT yenza ngabom’ xa isenza kanje? Ingaba mhlawumbi yona kuqala ifuna ukutshintsha ezindlela zongeniso? Zibuyele kundlela-ndala olungiselela abamhlophe kuqala?

Ndicinga njalo.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s